کارفرما: شرکت سهامی بیمه ایران – مجنمع تخصصی ولیعصر (عج)