كارفرما : شركت سهامي بيمه سرمد
مجموعه نيروگاهي شهيد منتظرقائم در بيمه نامه هاي صادره از سوي شركت بيمه سرمد به عنوان بيمه گذار معرفي شده
است كه با توجه به بازديد ميداني كارشناس شركت سامان نگار ايرانيان از محل نيروگاه واقع در كيلومتر 7 جاده كرج –
ملارد، گزارش پيش رو جهت ارزيابي ريسك و ارزش گذاري تجهيزات ، تهيه و تنظيم گرديده است.
در اين گزارش ابتدا به معرفي نيروگاه و شرح فرآيند، سپس به مشخصات پروژه پرداخته شده است. در ادامه با توجه به
اين بخش ها ارزيابي ريسك هاي متوجه تأسيسات و همچنين بنا به درخواست بيمه گر ارزش گذاري تجهيزات اين نيروگاه
انجام گرفته است و در پايان نيز ارزيابي كارشناس شركت سامان نگار ايران در بخش نتيجه گيري همراه با تصاوير مربوط
به نيروگاه ارائه شده است .
بطور خلاصه باتوجه به بازديد ميداني و همچنين بررسي مدارك دريافتي مشخص گرديده است كه تأسيسات از كليه
جوانب در معرض حدود 60 % درصد خطرسازي قرار داشته و با درنظر داشتن برخي نكات كه در متن به آنها اشاره شده
است، بيمه اين تأسيسات قابل تأييد مي باشد.