معاونت محترم فنی جناب آقای زاهد نیا و مدیریت محترم بیمه های اتومبیل شرکت معظم بیمه ایران از امکانات و تجهیزات زیر ساختهای شرکت سامان نگار ایرانیان در ستاد مرکزی بازدید نمودند و مقرر شد افتخار ارائه خدمت به شرکت سهامی بیمه ایران در حوزه اتومبیل آغاز گردد.