بازدید مدیر عامل محترم شرکت بیمه تجارت نو و هیئت همراه از شرکت سامان نگار ایرانیان