سامان نگار ایرانیان افتخار داشت رور 1379/09/28 میزبان مدیر عامل محترم بیمه کارافرین و اعضای هییت مدیره و معاونین و مدیران شرکت معظم بیمه کارآفرین بود