با عنایت بر لطف پروردگار و نیز بر پشتوانه تهصص و سلامت ارایه خدمات در صنعت و با حمایت مدیران و همکاران شرکت معظم بیمه آسیا قرارداد همکاری و ارائه خدمات بصورت کشوری منعقد گردید امید است رضایت بیمه گزاران و زیان دیدگان این شرکت معظم را نیز ایجاد نماییم