در تاریخ ششم بهمن ماه آزمون ورودی داوطلبین استخدام شرکت سامان نگار ایرانیان در حوزه تئوری برگزارگردید و پذیرفته شدگان این آزمون جهت آزمون عملی با مساعدت ریاست محترم شعبه تخصصی شرکت بیمه البرز به پارکینگ آن شعبه اعزام و امتهان عملی نیز اخذ خواهد شد و قبول شدگان این آزمون مدت ۶۰ ساعت آموزش داخلی را خواهند دید