با صداقت ، با تلاش و ابتکار

گشت بنیان ، شرکت سامان نگار

لطف حق اول ، سپس الطاف تو

ای پدر ، نامت همیشه ماندگاربه یاد بنیانگذار فقید شرکت سامان نگار ایرانیان (مرحوم مغفور مهندس خسرو شقاقی)

In memory of late cheif executive Mr.Khosrow Shaghaghi ( born 1940..... pass 2017 )